پنجمین فصل مسابقات مای استیم
(فروردین هزار و چهارصد)
   

 

با حضور پر افتخار برترین تیم های ایران

 

 

Day 1
Narves vs Phoenix / PGC vs Asghar
WATCH
Day 2
StarX vs GameStar / A vs MYM
WATCH
Day 3
Narves vs PGC / Phoenix vs Asghar
WATCH
Day 4
GameStar vs MYM / StarX vs A
WATCH
Day 5
Phoenix vs PGC / Asghar vs Narves
WATCH
Day 6
STARX vs MYM / GAMESTAR vs A
WATCH

 

 

       

 

 

 

 

Day 7
Choax vs Asghar
WATCH
Day 7
K.O vs MYM
WATCH
Day 8
Khabide vs Phoenix
WATCH
Day 8
Scenario vs GameStar
WATCH
Day 9
Choax vs K.O
WATCH
Day 9
Phoenix vs Scenario
WATCH
Day 10
Asghar vs MYM
WATCH
Day 10
Khabide vs GameStar
WATCH
Day 11
Phoenix vs Asghar
WATCH
Day 11
Choax vs Khabide
WATCH
Day 12
K.O vs Scenario
WATCH
Day 12
Phoenix vs Khabide
WATCH
Day 13
K.O vs Khabide
WATCH
Day 14
Scenario vs Khabide
WATCH